Unutarnja organizacija

1. URED DIREKTORA

Direktor: Ana Šlat, dipl.ing.kem

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175, e-mail: komunalac@gs.t-com.hr

Tajnica: Katarina Bićanić, up.pr.

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175

2. SEKTOR EKONOMSKIH I OPĆIH POSLOVA

Voditelj računovodstva: Kristina Burušić, struč.spec.oec.

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175, e-mail: kostovic.komunalac@gmail.com

Knjigovođa: Božica Mandarić, Božica Borić

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175

Voditelj općih poslova: Anamarija Kraljić, bacc.admin.publ.

Tel/mob: 053/771-115, 095/820-1669, e-mail: anamarija.buric@komunalac-otocac.hr

3. OPERATIVNO-TEHNIČKI SEKTOR

Rukovoditelj sektora: Mario Jergović, ing,građ.

Tel/mob: 053/771-115, 098/231-595, e-mail: mjergovic.komunalac@gmail.com

Voditelj projekata i nadzora gubitaka na vodoopskrbnom sustavu: Matija Božičević, ing.stroj.

Tel/mob: 053/771-115, 098/493-8417, email: matija.bozicevic@komunalac-otocac.hr

Inženjer na istraživanju gubitaka i otklanjanja kvarova na vodoopskrbnom sustavu: Marko Krznarić, ing.stroj.

Voditelj UPOV-a: Ivan Kostelac, ing.kem.

Tel/mob: 053/617-761

Voditelj projekata: Marina Legčević, mag.oec.

Tel/mob: 053/771-115, 098/445-494, e-mail: komunalac@gs.t-com.hr

Voditelj prometa, zaštite na radu i protupožarne zaštite: Nikola Dasović, dipl.ing.

Tel/mob: 03/771-115; 098/653-556, email: nikoladasovic@gmail.com

 

 

 

Powered by CMS