Unutarnja organizacija

1. URED DIREKTORA

Direktor: Nikola Dasović, dipl.ing.

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175, e-mail: nikoladasovic@gmail.com

Tajnica: Katarina Bićanić, up.pr.

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175

2. SEKTOR EKONOMSKIH I OPĆIH POSLOVA

Savjetnik: Krunoslav Orešković

Tel: 053/771-115, mob:098/245-363, e-mail: krunoslav.oreskovic@komunalac-otocac.hr

Voditelj računovodstva: Kristina Ostović, struč.spec.oec.

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175, e-mail: kostovic.komunalac@gmail.com

Knjigovođa: Božica Mandarić, Božica Borić

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175

Voditelj općih poslova: Anamarija Burić, bacc.admin.publ.

Tel/mob: 053/771-115, e-mail: anamarija.buric@komunalac-otocac.hr

3. OPERATIVNO-TEHNIČKI SEKTOR

Rukovoditelj sektora: Mario Jergović, ing,građ.

Tel/mob: 053/771-115, 098/231-595, e-mail: mjergovic.komunalac@gmail.com

Voditelj UPOV-a: Ana Šlat, dipl.ing.chem.

Tel/mob: 053/617-761

 

Voditelj projekata: Marina Legčević, mag.oec.

Tel/mob: 053/771-115, 098/445-494, e-mail: komunalac@gs.t-com.hr

 

 

 

Powered by CMS