Unutarnja organizacija

Direktor: Mario Jergović, ing.građ.

Tel: 098/231-595, e-mail: komunalac@gs.t-com.hr

Tajnica: Katarina Bićanić, up.pr., tel: 053/771-115

Rukovoditelj financija: Marina Legčević, mag.oec.

Tel: 098/445-494, e-mail: marina.legcevic@komunalac-otocac.hr

Voditelj računovodstvene službe: Kristina Burušić, struč.spec.oec.

Tel: 053/771-115, e-mail: kostovic.komunalac@gmail.com

Glavni knjigovođa: Božica Borić, e-mail: bozica.boric@komunalac-otocac.hr

Knjigovođa (obračun vode): Božica Mandarić, tel: 053/771-293

Rukovoditelj tehničke službe: Matija Božičević, bacc.ing.mech.

Tel: 099/493-8417, e-mail: mbozicevic.komunalac@gmail.com

Voditelj pravne službe: Anamarija Kraljić, bacc.admin.publ.

Tel: 095/820-1669, e-mail: anamarija.buric@komunalac-otocac.hr

Voditelj UPOV-a – laborant: Ana Šlat, dipl.ing.kem.

Tel/mob: 053/617-761, 098/799-226, e-mail: ana.slat@komunalac-otocac.hr

Voditelj održavanja vozila i mehanizacije: Nikola Dasović, dipl.ing.

Tel: 098/653-556, email: nikoladasovic@gmail.com

 

 

 

Powered by CMS