Zakoni

  • Zakon o vodama (NN 153/09 63/11 130/11 56/13 14/14)
  • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09 56/13 120/16)
  • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 65/14)
  • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ( NN 112/10)
  • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ( NN 112/10)
  • Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14 110/15)
  • Naredba o ovjerenim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila ( NN 47/05 38/11)
Powered by CMS