Zakoni

  • Zakon o vodama (NN 66/19)
  • Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
  • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/0990/1156/13154/14 , 119/15120/16127/17)
  • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
  • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ( NN 112/10)
  • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ( NN 112/10)
  • Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14, 110/15 i 14/19)
Powered by CMS