JAVNA NABAVA

1. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U 2018. GODINI objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 12.1.2018. god., br. poziva na nadmetanje 2018/S 0F5-0000797

Izjave o sukobu interesa

POPIS GS S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

 

 

 

Powered by CMS