Priključivanje

Za izradu priključka na vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu potrebno je podnesti Zahtjev za izradu priključka u sjedištu Komunalac d.o.o.

Nakon obrade zahtjeva, a prije priključenja na mrežu sklapa se Ugovor o priključeni i isporuci vodnih usluga sa vlasnikom nekretnine.

ZAHTJEV ZA IZRADU PRIKLJUČKA

 

Powered by CMS