Voda ispravna za piće!

Obavještavaju se korisnici vodnih usluga na području grada Otočca da je voda za piće, prema preliminarnim ispitivanjima Zavoda za javno zdravstvo Gospić koja su obavljena tijekom današnjeg dana na pet različitih mjesta u Otočcu, ispravna, odnosno da je utvrđeno da voda iz gradskog vodovoda zadovoljava sve kriterije propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, te da se može slobodno uzimati i koristiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Obavijest korisnicima vodnih usluga

Zbog puknuća glavnog transportnog cvjevovoda u noći s utorka na srijedu, obavještavamo korisnike vodnih usluga da danas (srijeda), naselja Lipovlje, Crno jezero, Dulibe, Gornja Švica, dio Ponora-zaseok Skendzici neće imati vodu do predvidivo 16:00 h.
Zahvaljujemo na razumijevanju.
KOMUNALAC d.o.o. Otočac.

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI POKRETNINA 

1.Način prodaje:
Izlaže se javnoj prodaji zatvorenim pisanim ponudama neispravna otpisana motorna vozila Društva.

2.Mjesto, datum i vrijeme prodaje:
Javna prodaja obavit će se dana 15. travnja 2015. godine u 12,00 sati u prostorijama KOMUNALCA d.o.o.  u Otočcu u ulici Bartola Kašića 5/a.

3.Predmet prodaje:
Javnoj prodaji izložit će se sljedeća motorna neispravna otpisana motorna vozila:

Red. br. Vrsta i marka motornog vozila Godina proizvodnje Procijenjena vrijednost
1. Teretni automobil TAM 170 T14 Cisterna za fekalije,

  1. šasije 810002803
1981. 9.000,00 kuna
2. Teretni automobil MAN 16240 za utovar-istovar kontejnera

Br. šasije WMA 5272530N082385

1988. 10.000,00 kuna
3. FIAT DUCATO rabljeni 1997KW 62 bijela

Br šasije ZFA 23000005373691

1997. 4.000,00 kuna

Popisana motorna vozila mogu se razgledati na adresi: Otočac, ulica Bartola Kašića 5/a , dana 14. travnja 2015. godine u vremenskom periodu od 8,00 sati do 14,00 sati, uz obveznu prethodnu najavu telefonskim putem na broj telefona: 053/771-115. Kontakt osoba g. Orešković Krunoslav rukovoditelj RJ vodovod i kanalizacija.

Vozila se prodaju po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od njihove procijenjene vrijednosti.
Vozila se kupuju po sistemu viđeno–kupljeno, te se naknadi prigovori neće uvažavati.

4.Pravo sudjelovanja:
Pravo sudjelovanja na javnoj prodaji imaju sve fizičke i pravne osobe (osim  zaposlenika KOMUNALCA d.o.o. Otočac), koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti vozila za vozilo za koje podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje u korist žiro računa KOMUNALCA : HR8224020061100105234  pozivom na broj HR  00-OIB (kupca) i naznakom: „jamčevina za vozilo ________ (upisati marku vozila na koje se jamčevina odnosi)“. Jamčevina mora biti uplaćena do održavanja javne prodaje.
Jamčevina se uračunava u postignutu prodajnu cijenu.
Ukoliko ponuditelj odustane od svoje pisane ponude nakon isteka roka za dostavu ponude, odnosno od sudjelovanja u javnoj prodaji, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ponuditeljima koji su sudjelovali u javnoj prodaji, a nisu uspjeli ostvariti kupnju, jamčevina se vraća.

5.Ponude:
Ponuda mora sadržavati naziv i sjedište odnosno ime i adresu ponuditelja, osobni identifikacijski broj ponuditelja, broj telefona ponuditelja, redni broj i opis vozila iz ovog Oglasa za koje se ponuda podnosi i iznos ponuđene cijene.
Cijena mora biti izražena u kunama.

Pisane ponude zainteresiranih kupaca moraju se dostaviti do dana 15. travnja 2015. godine ( srijeda ) do 12,00 sati, u zatvorenoj omotnici na adresu :KOMUNALAC d.o.o. Otočac, Bartola Kašića 5/a., 53220 Otočac.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i sjedište ponuditelja, naziv Društva  i naznaka „ponuda za javnu prodaju vozila – ne otvaraj“.

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

„PONUDA ZA JAVNU PRODAJU VOZILA – NE OTVARAJ“

KOMUNALAC d.o.o.

                                                                                             Bartola Kašića 5/a

                                                                                            53220 OTOČAC
                                                             

 6.Javno otvaranje ponuda:

Javno otvaranje dostavljenih pisanih ponuda obavit će se dana 15. travnja 2015. godine u 12,00 sati u prostorijama KOMUNALCA d.o.o. u Otočcu u ul. Bartola Kašića 5/a.
Na javnom otvaranju ponuda obvezni su prisustvovati svi ponuditelji. Ukoliko ponuditelji nisu prisutni javnom otvaranju pisanih ponuda, iste se neće otvarati, već će se smatrati da je ponuditelj odustao od svoje ponude.
Razmatrat će dostavljene ponude koje ispunjavaju uvjete iz ovog oglasa, dok se one koje ne ispunjavaju uvjete neće razmatrati.
U slučaju da dva ili više sudionika u zatvorenoj pismenoj ponudi ponude isti iznos, bit će pozvani da nastave s licitiranjem, s time što novi ponuđeni iznos ne može biti manji od prvog ponuđenog iznosa iz ponude.
Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je uplatiti razliku između ostvarene prodajne cijene i uplaćene jamčevine, odmah nakon zaključenja javne prodaje.
Kupovina se uplaćuje u korist žiro računa KOMUNALCA : HR8224020061100105234  pozivom na broj HR  00-OIB (kupca)   . Ukoliko kupac ne uplati kupovinu u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od svoje ponude, jamčevina mu se neće vratiti, a prodaja će se izvršiti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, koji je ispunio uvjete iz ovog oglasa.

Sve informacije zainteresirane osobe mogu dobiti na telefonski broj 053/771-115 g. Orešković Krunoslav.

                                                                                            D I R E K T O R

                                                                                                                       v.r. Marina Legčević, mag. oec.

Obavijest korisnicima

U vezi natpisa u javnim glasilima o obračunu usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavještavamo Vas da obračun navedenih usluga vršimo po Odluci o cijeni vodnih usluga od 10. prosinca 2011. godine.Odluka kao i izračun cijene vodnih usluga dostavljena je Vijeću za vodne usluge a sve u skladu sa Zakonom o vodama NN 153/09. Revizija koja se spominje u medijima kod nas nije bila i nemamo nikakav izvještaj o obavljenoj reviziji. Odluka o cijeni vodnih usluga može se vidjeti na našoj oglasnoj ploči te službenim mrežnim stranicama Komunalac d.o.o. (CJENIK)

Komunalac d.o.o. Otočac

Prava i obveze potrošača

  • Omogućiti isporučitelju  vodovodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka  vremena.
  • Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera – Interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
  • Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja  Komunalca i odvodnje troši vodu preko njegovih internih instalacija.
  • Platiti naknadu za isporučenu količinu komunalne usluge u roku 10 dana od dana primitka računa, a najkasnije do datuma dospijeća  naznačenog na računu.
  • Reklamirati ispostavljeni račun u roku 8 dana od dana primitka računa.
  • Potrošač je dužan pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
  • Investitori su dužni dojaviti završetak gradnje objekata radi pravovremene promjene u evidenciji korisnika zbog primjene odgovarajuće cijene.

Naša obveza

Starogrčki filozofi smatrali su vodu početkom svega, a moderna znanost tvrdi da se živa bića najvećim dijelom sastoje od vode (50 do 90%). Voda kao osnovni preduvjet života, nastanka i razvoja civilizacije predstavlja vrijednost nemjerljivu materijalnim dobrima.  Naša je prioritetna obveza i odgovornost sačuvati zdravu i pitku vodu za generacije koje dolaze.

Powered by CMS